Provozní řád Školičky PONY PARK

  1. PREAMBULE

    Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví v prostorách areálu Školičky Pony park je vydáván jako součást prevence rizik tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu tato pravidla:

  2. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

2.1.1. Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s tímto Provozním řádem.

2.1.2. Areál je přístupný pouze po předchozím souhlasu oprávněné osoby (stájník/ošetřovatel, majitel koně, službu konající dospělá osoba).

2.1.3. Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

2.1.4. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Zákaz vstupu zejména do prostorů výběhu koní nebo jiných zvířat, stájí a dalších uzavřených prostor. Rovněž je zakázáno dávat přes ohrazení zvířat končetiny / prsty, a to z důvodu možné nepředvídatelné reakce zvířete (mohou kousnout ).

2.1.5. Vstup se psy do areálu Pony parku je zakázán. V případě, kdy pes návštěvníka čeká na parkovišti, je majitel psa povinen uklidit po svém psovi psí exkrementy.

2.1.6. Je zakázáno odhazovat v areálu odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

2.1.7. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli jiným způsobem plašit zvířata.

2.1.8. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně i jiná zvířata krmit. V případě zaznamenání krmení bez souhlasu odpovědné osoby je Pony park oprávněn požadovat až 5.000,- Kč pokutu.

2.1.9. Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti.

2.1.10.Pony park vybudoval pro návštěvníky dětské hřiště. Na dětské hřiště mají děti povolený vstup pouze pod dohledem zodpovědné osoby, která nese odpovědnost za zdraví dítěte. V případě, že během užívání dojde k poškození dětského hřiště, je užívající osoba povinna poškození nahlásit provozovateli Pony parku nebo pověřené osobě. Pony park nezodpovídá za případná zranění dítěte. Při využívání dětského hřiště jsou veškeré přítomné osoby povinny zejména nehlučet, z důvodu možného vyplašení zvířat v okolí nebo ve výuce. Pokud osoba na hřišti vydává nadměrný hluk, je provozovatel Pony parku nebo odpovědná osoba oprávněna osobu z areálu vyvést.

2.1.11. Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Jezdecký klub neručí za případné ztráty.

2.2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.2.1. Pony park nezodpovídá za nezletilé mimo dobu výuky.

2.2.2. Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny provozovatele areálu, jeho zaměstnanců či jím pověřených osob.

2.2.3. V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa, a pokud způsobí nečistotu, co nejdříve ji odstraní, včetně trusu koní jím vedených.

2.2.4.  V celém prostoru areálu platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.
2.2.5.  Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu, případně při pořádání sportovních akcí
jsou povinni respektovat pokyny provozovatele, osoby jím pověřené, trenéra či pořadatele, a to jak na jízdárně a v terénu, tak i ve stáji či dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o koně.

2.2.6. Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách, přemisťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat vlastní elektrické přístroje a zařízení.

2.2.7. Každý je povinen v případě úrazu osoby poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře. V případě úrazu koně toto neprodleně ohlásit trenérovi či pověřené osobě a také majiteli koně.

2.2.8. Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

2.2.9. Důležitá tel. čísla: PRVNÍ POMOC 155 HASIČI 150 POLICIE 158

3. VÝCVIK KONÍ, JEZDECKÝ VÝCVIK, KURZY A PROVOZOVÁNÍ REKREAČNÍHO JEŽDĚNÍ

3.1. VSTUP DO jezdeckého AREÁLU (stáje, jízdárna, pastviny) A POHYB OSOB

3.1.1. Vstup do areálu je povolen pouze členům jezdeckého klubu, účastníkům jezdeckého výcviku a účastníkům rekreačního ježdění. Ostatním osobám pouze v jejich doprovodu, nebo se souhlasem stájníka/ošetřovatele, provozovatele či trenéra.

3.1.2. Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u trenéra či provozovatele, nebo osoby jím pověřené a respektovat jejich pokyny.

3.2. PÉČE O KONĚ

3.2.1. Ke koním lze přistupovat jen v přítomnosti stájníka/ošetřovatele, trenéra či majitele koně. Vstup do výběhů, jízdárny a boxů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!

3.2.2. V prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.

3.2.3. Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.

3.2.4. Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí provozovatele, osoby jím pověřené, nebo trenéra je přístup ke koním zakázán.

3.2.5. Při manipulaci s koňmi (čištění, sedlání) budou všichni koně uvázáni na ohlávce na určeném stanovišti. Při místování vazného ustájení (štontů), boxů nebo vybírání trusu z ohrad budou koně také uvázáni, nebo odvedeni do jiného prostoru (jiná ohrada).

3.2.6. Při uprchnutí koně je nutné zabezpečit únikové východy, dále neběhat, nekřičet, ihned informovat provozovatele areálu, ke koni přicházet v klidu a čelem

3.2.7. S koňmi je zakázáno míjet se v úzkém prostoru – nejužší místa mezi výběhy, mycí boxy

3.2.8. Nikdo nesmí manipulovat s koňmi nebo jinými zvířaty bez souhlasu odpovědné osoby a dále náležitého poučení a dozoru

3.3. JEZDECKÝ VÝCVIK, JÍZDA NA KONÍCH, KURZY, REKREAČNÍ JEŽDĚNÍ

3.3.1. Chod výcviku řídí cvičitel, trenér nebo osoba jím pověřená (dále jen trenér), které se příchozí předně ohlásí. Rodič do tréninku nezasahuje

3.3.2. Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi

3.3.3. Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní jezdeckou přilbu s tříbodovým ochranným úchytem, jezdecké boty nebo chapsy doplněné pevnou kotníčkovou obuví (s rovnou podrážkou a malým podpatkem). Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem, kožené rukavice a bezpečnostní vesta. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně

3.3.4. V případě zapůjčení jednotlivých částí výstroje je účastník povinen ji neprodleně poskončení lekce vrátit na původní místo nebo osobě, od níž jí převzal, a to v čistém a nepoškozeném stavu. Na případné poškození či zničení výstroje je povinen upozornit.Zapůjčení může být zpoplatněno

3.3.5. Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě.

3.3.6. Výuková lekce trvá obvykle 1 hodinu, která zahrnuje nasedlání, jízdu a odsedlání, případně odborný popis péče o koně

3.3.7. Konkrétního koně vždy určí trenér / cvičitel, a to dle míry pokročilosti jezdce

3.3.8. Klient je povinen odpovědně reagovat na výzvy trenéra, aby se zamezilo zranění koně i klienta

3.3.9. Pokud dítě nerespektuje opakované výzvy trenéra / cvičitele, trenér může předčasně hodinu ukončit bez nároku na vrácení peněz za lekci, aby se předešlo možné nehodě

3.3.10.Je vhodné, aby účastníci jezdeckého výcviku, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé, majitelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a doporučujeme mít uzavřené úrazové pojištění.

3.3.11. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U začínajících jezdců se doporučuje i souhlas ošetřujícího lékaře.

3.3.12. Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat trenéra o svých schopnostech.

3.3.13. Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat prohlášení (Informovaný souhlas), že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce). Bez tohoto nelze výpomoc ve stáji, jízdy a výcvik nárokovat.

3.3.14. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu.

3.3.15.Účastník jízdy není provozovatelem pojištěn proti úrazu či jiné újmě na zdraví amajetku.

3.3.16.Jezdecký výcvik, jízda na koních je zakázán pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.

3.3.17.Vpřípadě, že bude uhrazené jízdné překročeno, může provozovatel po předchozí výzvě lekce pozastavit, a to do plného douhrazení. Pokud bude klient rušit výcvikové lekcev den lekce, je provozovatel Pony parku oprávněn účtovat 100% ceny jezdecké lekce.

4. USTÁJENÍ SOUKROMÉHO KONĚ

4.1. Klient je povinen platit ustájení v dohodnutém termínu, a to vždy pro nadcházející měsíc

4.2.  Soukromý kůň má stanovený svůj box / výběh

4.3.  Klient má vymezený prostor pro vybavení na ustájeného koně

4.4.  Klient je povinen: uklízet po svém koni halu / jízdárny / cesty; zamykat dveře / vrata při pozdním odchodu, zhasínat osvětlení, neohrožovat manipulací s koněm ostatní členy jízdárny, dávat vždy přednost Školičce Pony parku

4.5. Pony park klientovi zajišťuje: čištění boxu / výběhu, krmení, základní kontrolu stavu koně

5. POVINNOSTI TRENÉRA

5.1. Vést řádně a zodpovědně výukovou hodinu – zodpovídá za správně nasedlaného a nauzděného koně

5.2. Udržovat pořádek na jízdárnách / cestách
5.3. Překontrolovat zdravotní stav využívaných koní pro své lekce5.4. Kontrolovat stav vrácení půjčeného vybavení
5.5. Hlídat úhrady jízdného svých klientů

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Provozní řád je uveřejněný na internetu, a to na adrese: www.jezdeckaskolicka.cz Dále je provozní řád k dispozici v klubovně Pony parku

6.2. Jezdec / zákonný zástupce prohlašuje, že je s Provozním řádem seznámen a že hoakceptuje

6.3. Provozní řád je platný a účinný od 1.5.2019

OHLAŠOVNY NA TEL. ČÍSLECH:

PRVNÍ POMOC – 155
POLICIE – 158
HASIČI – 150

Všichni návštěvníci areálu, účastníci kurzů, majitelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jízda a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.